Spy on me, baby, use satellite
Infrared to see me move through the night. 📡❄️

Orgov Radio-Optical Telescope

© dertravelmann